• ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

عنوان پروژه نام کارفرما
عملیات اجرائی خط وپستهای 132 کیلوولت فروکروم شرکت ترانس پست پارس
توسعه پست 132/20 کیلوولت سرخس شرکت برق منطقه اي خراسان
توسعه پست 132/20 کیلوولت کدکن شرکت برق منطقه اي خراسان
توسعه پست 132 کیلوولت بجنورد شرکت برق منطقه اي خراسان
توسعه پست 132 کیلوولت خواف شرکت برق منطقه اي خراسان
طراحی نصب و تست پست دوم 132/20 تربت حیدریه شرکت برق منطقه اي خراسان
پست 132/20 کیلوولت شهرک صنعتی طوس شرکت برق منطقه اي خراسان
توسعه پست 132 کیلوولت گناباد شرکت برق منطقه اي خراسان
توسعه پست 132 کیلوولت خواجه ربیع شرکت برق منطقه اي خراسان
خرید تجهیزات یک دستگاه پست 132/20 کیلوولت دنا شرکت برق منطقه اي خوزستان
احداث پست نیروگاهی 132/20 کیلوولت مشهد شرکت برق منطقه اي خراسان
خرید تجهیزات دو دستگاه پست 132/11 و 132/33 کیلوولت کمربندی و کاویان شرکت برق منطقه اي خوزستان
خرید تجهیزات پست 132/20 کیلوولت خوزی شرکت برق منطقه اي فارس
احداث پست 132/6/3 کیلوولت شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا
خرید 23 بی 132 و 63 کیلوولت پستهای فوق توزیع شرکت برق منطقه اي فارس
احداث پست 132/20 کیلوولت الهی پرست شرکت برق منطقه اي آذربایجان
احداث پست 63/20 کیلوولت صالح آباد شرکت برق منطقه اي غرب
احداث پست 63/6/3 کیلوولت کارخانه سیمان زابل شرکت برق منطقه اي سيستان وبلوچستان
احداث پست 63/20 کیلو ولت نیروگاه بادی سیاهپوش و خط 63 کیلوولت لوشان - گیلوان به پست مذکور سازمان انرژيهاي نو ايران(سانا)
احداث پست 63/20 کیلوولت ساری 5 شرکت برق منطقه اي مازندران

جستجو پروژه ها

صنایع
 • صنایع برق و آب
 • صنایع معدنی و فلزی
 • صنایع نفت ،گاز ، پتروشیمی و پالایش
 • صنایع ریلی و خودرویی
 • کشاورزی
خدمات و محصولات
 • سرمایه گذاری و تامین مالی
 • پستهای 230و 400 کیلوولت (EPC)
 • پستهای 132و63 کیلوولت (EPC)
 • پستهای GIS (EPC)
 • خطوط انتقال برق فشارقوی
 • نیروگاه (EPC)
 • تامین تجهیزات

شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق پیمانکار پروژه های زیر ساختی برق و آب