• ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
احداث خطوط 400و132 کیلوولت انتقال آب خلیج فارس

احداث خطوط 400و132 کیلوولت انتقال آب خلیج فارس


تاریخ شروع پروژه : 1395

تاریخ اتمام پروژه : 1398

نام کافرما : شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارساحداث خطوط 400و132 کیلوولت به روش تامین مالی

پروژه های مرتبط با خدمت

شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق پیمانکار پروژه های زیر ساختی برق و آب